KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

ALİ OSMAN ULUSOY TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin ALİ OSMAN ULUSOY TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmekte ve kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (İlgili Kişi) erişimine sunulmaktadır.

ALİ OSMAN ULUSOY size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kara Ulaştırma Yönetmeliği, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim, güzergah bilgisi, kart bilgileri vs ) sizlerden talep etmektedir.

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı ve sözleşmelerin ifası, seyahat belgenizin doğru düzenlenebilmesi; hizmete karşılık ödemenin alınabilmesi; şirketimizin uyguladığı kampanyalardan tarafınızın haberdar olması ve faydalanabilmesi; şirketimizin şikâyet, öneri, teşekkür, biletlemeye ilişkin satış ve iptal işlemleri hizmetlerinin yürütülmesi; doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, müşteri ilişkileri yönetimi, sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması vb amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Siz Müşterilerimize ait kişisel veriler, ALİ OSMAN ULUSOY TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve ‘’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınızı;

- yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize İnsan Kaynakları departmanı dikkatine iletebilir,

- şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

- güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden kvkk@aliosmanulusoy.com adresine mail atabilirsiniz.

ALİ OSMAN ULUSOY kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin gerekli önlemleri aldığını ve de kişiler verilerinizi doğru ve güncel olarak muhafaza ettiğini taahhüt etmektedir. Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun madde 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve sair mevzuatın belirlediği süreler geçince tarafımızca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Linkedin
Whatsapp
Facebook
Twitter